Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Anasayfa Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

Kollektif Hukuk (“KOLLEKTİF HUKUK”) olarak kişisel verilerin korunmasına büyük bir önem vermekteyiz. Bu sebeple işbu Aydınlatma Metni ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlar ile işlendiğini, hukuki nedenleri ve haklarınız ile ilgili Veri Sorumlusu olarak sizleri aydınlatmak istemekteyiz.

1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Kollektif Hukuk tarafından (“KOLLEKTİF HUKUK”) işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde toplanacak, saklanacak ve işlenecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz KOLLEKTİF HUKUK tarafından hizmet sunulabilmesi ve hizmet alınabilmesi için gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, iş ortaklarına proaktif bir şekilde ulaşılabilmesi, tekliflerin alınabilmesi, gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, iş ortakları ve tedarikçi yönetimi, insan kaynağı yönetiminin gerçekleştirilmesi, ticari kararların alınabilmesi, uygulanması adına gerekli her türlü aksiyonun alınması, iş ilişkisi kurulan gerçek kişilerin ve KOLLEKTİF HUKUK’un bu ilişkiler sebebiyle hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve Kanun’un çizdiği çerçevede işlenebilmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında bulunan hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yargı mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nin (2) ve (3). maddelerinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KOLLEKTİF HUKUK tarafından işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamdan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin (2) ve (3). maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Toplanan kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. İlaveten, KOLLEKTİF HUKUK, veri sahibi ile arasında doğabilecek olası herhangi bir uyuşmazlığa istinaden uyuşmazlık ile ilgili olarak gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

6. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun 11. maddesi uyarınca KOLLEKTİF HUKUK’a başvurarak,

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz. Kanun’un 11. maddesi uyarınca belirtilen hakların kullanılmasına karşın, KOLLEKTİF HUKUK bu talepleri ilgili mevzuat kapsamında değerlendirme ve olumlu/olumsuz dönüş yapma hakkına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi KOLLEKTİF HUKUK’un Yeni Tarlabaşı Caddesi Bilgin Han No:10 Kat:5 Taksim/İstanbul adresine yazılı olarak veya info@kollektifhukuk.com adresine iletilmesi halinde 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

7. Aydınlatma Metninde Yapılacak Değişiklikler Güncellemeler

KOLLEKTİF HUKUK, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir, güncelleyebilir. KOLLEKTİF HUKUK tarafından yapılan değişiklik ve güncellemeler değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

© Copyright 2019 KOLLEKTİF HUKUK BÜROSU. Tasarım STATU CW