Mirasın Hükmi Reddi

Mirasın Hükmi Reddi

Miras, mirasbırakanın ölümü neticesi yasal ve atanmış mirasçılara külli halefiyet ilkesi doğrultusunda bütünüyle geçmiş sayılır. Mirasçılar hukuk sistemimiz gereği mirasçılık sıfatını kazanmış olmakla, mirasbırakanın borçlarından da kişisel olarak sınırsız bir şekilde sorumlu tutulmaktadırlar. İş bu hususun sakıncalı sonuçlarının önlenmesi adına TMK 605 ile 618.maddeleri arasında mirasın reddi düzenlenmiştir.

TMK m. 605 hükmü mirasın reddini düzenlemekte olup; iş bu hüküm neticesi anlaşıldığı üzere; yasal mirasçılar, mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetnameyle atanmış mirasçılar ise mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren 3 aylık hak düşürücü süre içerisinde, miras bırakanın yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesine ulaşması gereken bozucu yenilik doğuran sözlü veya yazılı açık bir beyanla, kayıtsız ve şartsız olarak ret beyanında bulunabilirler.

Mirasçıların, mirası üç aylık hak düşürücü süre içinde ret etmemesi halinde mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumluluğu doğabileceği açıktır. Nitekim, iş bu halde, TMK 605/2.fıkrası önem arz etmektedir. İlgili kanun maddesinde "Miras bırakanın ölümü anında ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise; yasal karine olarak miras reddedilmiş sayılır." ifade edilmektedir.

TMK 605/2 gereğince ne yapılabileceği hususunu tartışmak gerekmektedir. Bu halde mirasın reddi için açıkça bir ret beyanı aranmamaktadır. Miras kendiliğinden reddedilmiş sayılmaktadır. Mirası hükmen reddetmiş sayılan kişi, tereke alacaklıları aleyhine husumet yönelterek bu durumun tespitini isteyebileceği gibi; bunu def’i yolu ile de ileri sürebilir.

Mirasçının mirası hükmen reddetmiş sayılması için;

• Miras bırakanın ölümü tarihindeki borçları, malvarlığından fazla olmalıdır.

• Borca batıklığın tespit edilmiş veya açıkça belli olması gerekir.

• Mirasın kabul edildiğini gösterir bir davranışta bulunulmaması gerekmektedir.

Mirası hükmen reddetmiş sayılan kişi, tereke alacaklıları aleyhine husumet yönelterek bu durumun tespiti davasını açmasında süre sınırına bağlı olmaksızın her zaman açılabilir.

© Copyright 2019 KOLLEKTİF HUKUK BÜROSU. Tasarım STATU CW